About Us

We would like to present our project, "Kimba Tour" Ltd.
whose history we started with a lot of energy, professionalism and passion.

We believe we are successful tour operator and travel agent because we focus on the requirements and desires of our clients over honesty, prompt and quality service.

We believe that we will win and your smile with professionalism, individual approach and attention to your every wish! 

 LICENSE:                                                                     INSURANCE POLICY:

 

  CONTRACT

Днес ........................ в гр. София между: "КИМБА ТУР" ЕООД, с адрес на управление гр.София 1309, жк. Св Троица, бл. 339Б, ЕИК: 201156351, за която е одобрено издаването на лиценз за извършване на туроператорска дейност № РК-01-6634 , представлявано от Управителя ДЕСИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ЯНЕВА, наричан по-долу ТУРОПЕРАТОР

и от друга страна:

Име на клиент: .....................................................................................................................................................................

1. Обща цена на всички услуги, включени в договора: ..........................

2. Име нахотел/Програма: ................................................................................................................................................

3.Забележка: .........................................................................................................................................................................

4. СТЪПКИ КЪМ РЕЗЕРВАЦИЯ

4.1. Лице, което иска да стане ПОТРЕБИТЕЛ на туристическа услуга, трябва да отправи до ТУРОПЕРАТОРА запитване за резервация. Заявката може да бъде направена по телефона, в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или интерактивно в интернет на сайта, на който е поместена информацията за услугата.

4.2. В някои случаи лицето, което иска да стане ПОТРЕБИТЕЛ на туристическа услуга, е необходимо да заплати авансово част от цената на туристическата услуга едновременно с изпращането на заявката за резервация. В случай, че това е необходимо, то е изрично указано (Пр: специфични изисквания на хотел, празници, висок сезон). В този случай заявката за резервация е валидна единствено при авансово заплащане на посочената част от цената.

4.3. Подаването на заявката за резервация от лицето, което иска да стане ПОТРЕБИТЕЛ на туристическа услуга, се счита за негово изявление, че е съгласно да сключи договор за туристическа услуга при условията на заявката и при публично обявените условия на ТУРОПЕРАТОРА, респ. на лицето, извършващо туристическа дейност в категоризирания туристически обект.

4.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава заявката на ПОТРЕБИТЕЛЯ на туристическа услуга.

4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ на туристическата услуга заплаща цената на услугата, респ. останалата част от нея при направено авансово плащане.

4.6. Сключва се договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ на туристическата услуга, от една страна, и ТУРОПЕРАТОРА, от друга страна.

4.7. Издава се ваучер на ПОТРЕБИТЕЛЯ за туристическата услуга, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на рецепцията при настаняване в хотела, изключение правят групови прояви като организирани екскурзии и почивки, при които за групата отговаря водачът й.

 

5. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ОБЩАТА ЦЕНА:

5.1. Капаро в размер от 50% на човек за хотелските резервации, автобусните и самолетните пътувания, съобразно условията на конкретната програма. Резервация се прави само след заплащане на капарото.

5.2. Остатъкът в размер на 50% /или съответния неизплатен процент в зависимост от плащането по т. 5.1., съобразно условията на конкретната програма/ се заплаща минимум 30 (тридесет) дни преди датата на отпътуването или резервацията в хотела (ако е за България).

5.3. В случай, че сумата по т. 5.2. не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.

5.4. Резервацията се счита за валидна, само след писмено потвърждение от ТУРОПЕРАТОРА, обикновено в рамките на 48 часа (или 72 часа, за висок сезон/празници). Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности, то има право да му бъде възстановено запазеното капаро.

 

6. ДОГОВОРЕНАТА ОБЩА ЦЕНА НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ПЪТУВАНЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

6.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.

6.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни такси и други.

8.3. При промяна в обменния валутен курс , относим към договора, с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуването. (т.8.3. касае само случаите, в които туроператора плаща на чуждестранния съконтрагент в USD или EURO).

 

7. АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ

7.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е 15 дена преди датата на пътуването / настаняването в хотела ако е за България, а извън страната до 21 работни дни преди отпътуването, освен ако хотелът няма специфични изисквания.

7.2. При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т.7.1., той дължи на ТУРОПЕРАТОРА неустойка в размер на:

7.2.1. Ако направената анулация е в срок по-малък от 15 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на първата нощувка в полза на ТУРОПЕРАТОРА, а ако пътуването е извън страната, се удържа стойността от цената на пътуването, съобразно условията на конкретната програма.

7.2.2. Ако направената анулация е 5 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 50% / или съответния процент в зависимост от т. 7.2.1., съобразно условията на конкретната програма /от цената на пътуването/ хотела.

 

7.2.3. Ако направената анулация е 4 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.

7.2.4. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 7.2.1., 7.2.2. и 7.2.3., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил. Неустойки не се дължат единствено ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ представи на ТУРОПЕРАТОРА документ от медицинско лице за болест, непозволяваща пътуване и ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи неустойки на съконтрагенти.

7.3. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, резервацията за хотел, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по късно от 10(десет) дни преди началната дата на пътуването / на настаняването в хотела ако е за резервация в България.

7.4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването / хотелската резервация са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

8. Минимален брой участници за осъществяване на пътуването:..............

8.1. Крайният срок за уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че минималният брой участници не е набран, поради което пътуването се отменя е 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

9. Когато направи значителна промяна в някоя от съществуващите клаузи на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл. 35 от Закона за туризма.

10. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

11. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

12. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

13. РЕКЛАМАЦИИ във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА И ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:

13.1. Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.

13.2. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата , която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и за качеството на храната в хотела, както и за заболявания на туристите вследствие на престоя им там.

14. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да сключва застрахователен договор по чл. 42 от Закова на туризма и копие от актуалната застрахователна полица да публикува на интернет страницата си www.kimbatour.com към момента на влизането й в сила.

15. Информация за сключената задължителна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.

16. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма - съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

  1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

17. Моля да вземете предвид, че използването на услугите на туристически агент Ви подпомага при избора на най-добра за Вас оферта, без да увеличава стойността на туристическата услуга.
18. Настоящият договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.

19. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателствона Р. България.

 

Този договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и се подписа на всяка страница, както следва:

 

 

за ТУРОПЕРАТОРА: за ПОТРЕБИТЕЛЯ:

 

............................................ .........................................

 

/Десислава Янева/ /..................................../

Bulgaria, Sofia, 76 Opalchenska Str, fl. 1, office 8
E-mail: reservations@kimbatour.com

Tel.: +359 2 4174343, +359 888 250948